คณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

...

ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น
ประธาน
...

ศาสนาจารย์พงษ์ศักดิ์ สินธุมัด
รองประธาน
...

ผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล
เลขาธิการ
...

ผู้ปกครองนัทที กัลชาญพิเศษ
เหรัญญิกข้อมูลเกี่ยวข้อง

.........

ติดต่อ/เพิ่มเติม

.............ธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1998


หมวด 8
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ส่วนที่ 3
คณะกรรมการดำเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

  ข้อ 55 ให้มีคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทําหน้าที่ กํากับดูแลการบริหารงานของคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้เป็นไปตามนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย


  ข้อ 56 คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วย

    56.1 ประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    56.2 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทยจํานวนไม่เกินห้าคน


    ให้ประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธาน รองประธาน เลขาธิการและเหรัญญิกคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจกรในประเทศไทย


  ข้อ 57 คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีวาระการดำรงตําแหน่งเท่ากับวาระการดํารงตําแหน่ง ตามข้อ 49 ของคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย และพ้นจากตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย


  ข้อ 58 หน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามข้อ 55 ให้รวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วยคือ

    58.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทยระหว่างไม่อยู่ในสมัยประชุม

    58.2 พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้บริหารทุกหน่วยงานและสถาบัน ในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลกเกณฑ์ และวีธิการที่กําหนดในระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    58.3 ปฏิบัติตามนโยบายสภาคริสตจักรในประเทศไทย หรือตามที่คณะกรรมการอํานวยการมีมติมอบหมาย

    58.4 เสนอชื่อปลัดสำนักเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ต่อคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

    58.5 พิจารณาอนุมัติ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง งบประมาณของสํานักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย คริสตจักรภาค กอง หน่วยงาน และสถาบันต่างๆ ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย


  ข้อ 59 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 58 ให้คณะกรรมการดําเนนงานสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีการประชุมร่วมกันตามความจําเป็น เพื่อพิจารณาการดำเนินพันธกิจทั้งปวง แต่ทั้งนี้จะต้องมีการประชุมกันอยางน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง


  ข้อ 60 การประชุมของคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ต้องมีกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย จํานวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทยทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม