คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย

...

ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น
ประธาน
...

ศาสนาจารย์พงษ์ศักดิ์ สินธุมัด
รองประธาน
...

ผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล
เลขาธิการ
...

ผู้ปกครองนัทที กัลชาญพิเศษ
เหรัญญิกข้อมูลเกี่ยวข้อง

........

ติดต่อ/เพิ่มเติม

...........ธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1998


หมวด 8
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ส่วนที่ 4
คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย

  ข้อ 61 คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ ผู้ที่ได้รับเลือกจากสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้เป็นผู้บริหารงานของสภาคริสตจักรในประเทศไทยในตําแหน่งประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย


    ให้คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อ 50.6 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในแต่ละตําแหน่งแล้วเสนอรับการเลือกตั้ง

    สมาชิกสามัญสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีสิทธิเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมทจะเป็นผู้บริหารงานของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในแต่ละตำแหน่ง ต่อสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อรับการเลือกตั้งได้


    คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเลือกตั้งผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย


  ข้อ 62 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในตําแหน่งประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีวาระการดํารงตําแหน่งสมัยละสี่ปี และจะรับเลือกตั้งในตําแหน่งเดียวกันหรือตำแหน่งอื่นติดต่อกันเกินกว่าสองสมัยไม่ได้


  ข้อ 63 คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

    63.1 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ และนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    63.2 ควบคุม ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และสถาบันในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    63.3 ปฏิบัติตามมติที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย หรือคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย และหรือ คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    63.4 แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้บริหารในทุกหน่วยงาน และสถาบันในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน และจําเป็นในการบริหาร และตอบสนองต่อนโยบายแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย หากไม่ดําเนินการอาจจะเกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกิจการของสภาคริสตจักรในประเทศไทย


    ทั้งนี้ ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย จะต้องไม่เป็นกรรมการของสถาบัน หรือ หน่วยงานของสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมได้โดยตําแหน่งแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


  ข้อ 64 ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

    64.1 รับผิดชอบเอาใจใส่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตจักร ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจด้านการประกาศเผยแพร่พระกิตติ การฟูมฟักเลี้ยงดูและการติดตาม การประกอบศาสนพิธีที่สำคัญของคริสตจักร และการเยี่ยมเยียนหนุนใจมวลสมาชิก

    64.2 เป็นผู้แทนสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในการสร้างความสัมพันธ์กับคริสตจักรและองค์การศาสนาอื่นทั้งในและต่างประเทศ

    64.3 เป็นผู้แทนสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในพระราชพิธี พิธีที่ทางราชการจัดขึ้น และศาสนพิธีต่าง ๆ


  ข้อ 65 รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

    65.1 ทําหน้าที่แทนประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในกรณีที่ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้

    65.2 ปฏิบัติพันธกิจช่วยประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย


  ข้อ 66 เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

    66.1 ควบคุมดูแลการดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ทุกโครงการที่ดำเนินภายใต้สภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกรในประเทศไทย

    66.2 ควบคุมบังคับบัญชา และดูแลการบริหารงานหน่วยงาน และสถาบันในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    66.3 รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานฝ่ายต่างประเทศ และควบคุมดูแลโครงการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

    66.4 เป็นผู้จัดการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย


  ข้อ 67 เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

    67.1 ควบคุมดูแลบรรดาทรัพย์สินของหน่วยงาน และสถาบันในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    67.2 ควบคุมดูแลนโยบายการเงินการคลัง และการบัญชีของหน่วยงาน และสถาบันในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    67.3 จัดทํางบดุล และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อเสนอเข่าสู่การพิจารณาตามระเบียบและขั้นตอน

    67.4 จัดหาจัดเก็บรายได้ เพื่อให้สภาคริสตจักรในประเทศไทยสามารถดําเนินพันธกิจได้บรรลุตามแผนงาน และนโยบายสภาคริสตจักรในประเทศไทย และดูแลรักษาผลประโยชน์ และดอกผล จากบรรดาทรัพย์สินของทุกหน่วยงาน และสถาบัน ในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    67.5 เสนอแผนงานพัฒนาที่ดิน และทรัพย์สินของทุกหน่วยงาน และสถาบัน ในสังกดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย


  ข้อ 68 ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย พ้นจากตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย


  ข้อ 69 ในกรณีที่ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทยตําแหน่งใดว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ปฏิบัติดังนี้

    69.1 ถ้าตําแหน่งประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยว่างลง ให้รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    69.2 ถ้าตําแหน่งรองประธาน เลขาธิการ และหรือเหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทยว่างลง ให้คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ว่างจนกว่าจะมีการเลือกตั้งจากสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย หรือเมื่อรองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ไปเป็นประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามข้อ 69. 1 ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน


    ผู้รักษาการแทน หรือได้รับเลือกตั้งแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระของผู้ซึ่งตนแทน และมิให้นับเป็นสมัยการดํารงตําแหน่งของตน