...

หน่วยงานบุคลากร
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานบุคลากร สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสตจักร สถาบัน และหน่วยงาน จัดเตรียมบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับใช้ในพันธกิจต่าง ๆ ที่เหมาะสม
2. รวมรวมข้อมูลของคริสตจักร สถาบัน และหน่วยงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์อย่างสม่ำเสมอ


โครงสร้างการบริหารงานหน่วยงานบุคลากรฯ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ

1. ฝ่ายสำนักงานบุคลากร
2. ฝ่ายการฝึกอบรม และพัฒนาคุณภาพบุคลากรช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย 328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง)แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-2146000-9 โทรสาร 02-2146010

  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารหน่วยงานบุคลากร