สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน
  สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทะนุบำรุงและพัฒนานิสิตนักศึกษาคริสเตียนให้เป็นผู้ถวายตัว ฝึกฝนและพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับคริสตจักรและประเทศชาติเพื่อประกาศพระนามพระเยซูคริสต์และเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดให้มีที่พักที่ดีเหมาะสม ทั้งนี้โดยการนมัสการร่วมกัน ศึกษาร่วมกันและจัดกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน


วัตถุประสงค์ของสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1. สนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาคริสเตียนรู้จักบทบาท และหน้าที่ในการเป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์ในสถาบันที่ตนศึกษาอยู่
2. สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการพัฒนานักศึกษาคริสเตียน เพื่อให้เป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อ คริสตจักรและสังคม
3. สนับสนุน และส่งเสริมให้คริสตจักรเป็นศูนย์กิจกรรมสำหรับนักศึกษา


คณะกรรมการสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน วาระ 2019 - 2022


...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ


ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.sscthailand.org/
  328/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
  โทร 02-2150628-9 โทรสาร 02-2144291
  อีเมล: [email protected]