กรรมการศาสนศาสตร์ศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  กรรมการศาสนศาสตร์ศึกษา เป็นกรรมการที่สมัชชาสภาคริสตจักรฯ ได้ตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านศาสนศาสตร์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย


หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการศาสนศาสตร์ศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1. เป็นผู้สอบความรู้ ความเข้าใจด้านศาสนศาสตร์ของผู้สมัครสอบครูศาสนาและศาสนาจารย์ตามธรรมนูญฯ
2. เป็นผู้สอบความรู้ ความเข้าใจด้านศาสนศาสตร์ของผู้ปกครองที่ได้รับมอบหมายให้มีสิทธิ์ประกอบศาสนพิธีตามธรรมนูญฯ
3. เป็นผู้ดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนศาสนศาสตร์ศึกษา ในสถาบันศาสนศาสตร์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
4. เป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คริสตจักรในสังกัดสภาคริสตจักรเกี่ยวกับลัทธินิกายต่าง ๆ ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย


คณะกรรมการศาสนศาสตร์ศึกษา วาระ 2019 - 2022


...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ