พันธกิจการเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร
พันธกิจการเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร

  มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนส่งเสริมให้คริสตจักรภาค คริสตจักรท้องถิ่น หมวดคริสเตียน ศาลาธรรม และสถาบัน สามารถกระทำพันธกิจของพระเจ้าได้ด้วยตนเอง


ประกอบด้วยหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ
2. หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม
3. หน่วยงานประทีปของไทย


โครงสร้างพันธกิจ
...


กรรมการพันธกิจการเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร
(วาระการทำงาน 1 พฤษภาคม 2019 – 30 เมษายน 2023)


...
ศาสนาจารย์พเยาว์ บุญเทพ
(ประธาน)

...
ผู้ปกครองพิสิทธิ์ อินต๊ะ
ทดสอบข้อความ
...
ศาสนาจารย์ ดร.สมหมาย บุตรทุมพันธ์
ทดสอบข้อความ
...
ศาสนาจารย์วิชัย สกุลปฐมชัย
ทดสอบข้อความ
...
ผู้ปกครอง พ.อ.ชาญชัย ไมตรี
ทดสอบข้อความ
...
ผู้ปกครองประชัน รังสรรค์
ทดสอบข้อความ
...
ครูศาสนานพดล หลีจาง
ทดสอบข้อความ
...
ศาสนาจารย์วรินทร์ ราชรักษ์
ทดสอบข้อความ
...
ผู้อำนวยการสำนักงานเผยแพร่พระกิตติคุณ
ทดสอบข้อความ