พันธกิจการเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร
พันธกิจการเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร

  มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนส่งเสริมให้คริสตจักรภาค คริสตจักรท้องถิ่น หมวดคริสเตียน ศาลาธรรม และสถาบัน สามารถกระทำพันธกิจของพระเจ้าได้ด้วยตนเอง


ประกอบด้วยหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ
2. หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม
3. หน่วยงานประทีปของไทย


โครงสร้างพันธกิจ
...


กรรมการพันธกิจการเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร
(วาระการทำงาน 1 พฤษภาคม ค.ศ.2023 – 30 เมษายน ค.ศ.2026)


...
-
(ประธาน)

...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
- ี
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
ผู้อำนวยการสำนักงานเผยแพร่พระกิตติคุณ
ทดสอบข้อความ