...

หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1) สนับสนุน และส่งเสริมให้คริสเตียนเข้าใจคุณค่าชีวิตที่สมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง และใช้สิ่งที่ตนมีให้เป็นประโยชน์ต่อคริสตจักรและชุมชน
2) สนับสนุนและส่งเสริมคริสตจักรให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองและชุมชน
3) สนับสนุนและส่งเสริมคริสตจักรให้มีส่วนในการพัฒนาสังคมเพื่อแสดงความรักของพระเยซูคริสต์


โครงสร้างการบริหารหน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย


...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Facebook : https://www.facebook.com/หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม-Social-Development-and-Service-Unit-CCT-224481277585804/
  อาคาร 75 ปีสภาคริสตจักรในประเทศไทย29/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทร. 053-244381-2 ต่อ 303 โทรสาร (053) 244-831
  อีเมล: [email protected]@hotmail.com
  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารหน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม