...

หน่วยงานศิษยาภิบาล
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1) สนับสนุน และส่งเสริมให้คริสตจักรจัดหาและเตรียมบุคลากรทุกระดับ เพื่อพัฒนาเป็นศิษยาภิบาล
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษยาภิบาลทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจในด้านศาสนศาสตร์อย่างถูกต้อง
3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้อภิบาลทุกระดับให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ


โครงสร้างการบริหารหน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย


...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Facebook : https://www.facebook.com/pmu.pmu
  อาคาร 75 ปีสภาคริสตจักรในประเทศไทย29/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50000
  โทร. 053-244381-2 , 053-306276-8
  อีเมล pmu_pmu@hotmail.com
  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารหน่วยงานศิษยาภิบาล