พันธกิจการคลังและทรัพย์สิน
พันธกิจการคลังและทรัพย์สิน

  มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีงบประมาณและทรัพย์สินทั้งปวงของสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับบุคลากรในสภาคริสตจักรในประเทศไทย


ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยงานบัญชีการเงิน
2. หน่วยงานสวัสดิการ
3. หน่วยงานทรัพย์สิน


กรรมการพันธกิจการคลังและทรัพย์สิน
(วาระการทำงาน 1 พฤษภาคม 2019 – 30 เมษายน 2023)


...
นายชูศักดิ์ โอภาสนิรัติศัย
(ประธาน)

...
ผู้ปกครองบุญชัย เด่นสกุล
ทดสอบข้อความ
...
ผู้ปกครองสิทธิชัย วุฒิเศถกฤต
ทดสอบข้อความ
...
ผู้ปกครองเชาว์ ประยูรธำรงธิติ
ทดสอบข้อความ
...
นายณรงค์ ปฐมกาญจนา
ทดสอบข้อความ
...
ศาสนาจารย์ติณห์ ชัยสุริยา
ทดสอบข้อความ
...
ผู้ปกครองชูศักดิ์ วุฒิวโรภาส
ทดสอบข้อความ
...
ศาสนาจารย์ถาวร สุตีคา
ทดสอบข้อความ
...
ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการ
ทดสอบข้อความ