พันธกิจการคลังและทรัพย์สิน
พันธกิจการคลังและทรัพย์สิน

  มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีงบประมาณและทรัพย์สินทั้งปวงของสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับบุคลากรในสภาคริสตจักรในประเทศไทย


ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยงานบัญชีการเงิน
2. หน่วยงานสวัสดิการ
3. หน่วยงานทรัพย์สิน


กรรมการพันธกิจการคลังและทรัพย์สิน
(วาระการทำงาน 1 พฤษภาคม ค.ศ.2023 – 30 เมษายน ค.ศ.2026)


...
-
(ประธาน)

...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการ
ทดสอบข้อความ