หน่วยงานทรัพย์สิน สภาคริสตจักรในประเทศไทย




วัตถุประสงค์ของหน่วยงานทรัพย์สิน สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1) ควบคุมดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของคริสตจักร สถาบัน และหน่วยงานในสังกัดสภาฯ
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ดินและทรัพย์สินของทุกคริสตจักร หน่วยงานและสถาบันในสังกัดสภาฯ
3) กลั่นกรองโครงการก่อสร้าง และซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของสถาบันและหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ


โครงสร้างการบริหารหน่วยงานทรัพย์สิน สภาคริสตจักรในประเทศไทย


...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ


  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารหน่วยงานทรัพย์สิน