พันธกิจการศึกษา
พันธกิจการศึกษา

  มีหน้าที่หลักในการพัฒนาเยาวชนคริสเตียนและบุคคลทั่วไปให้ได้รับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบของพระเยซูคริสต์ พันธกิจการศึกษาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีสำนักงานพันธกิจการศึกษา เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการพันธกิจการศึกษากับสถาบันการศึกษา และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

  ปัจจุบันมีสถาบัน การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 แห่ง ซึ่งโรงเรียนปกรณ์พิทยา เป็นโรงเรียนล่าสุดและระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง


กรรมการพันธกิจการศึกษา
(วาระการทำงาน 1 พฤษภาคม 2019 – 30 เมษายน 2023)

...
ผู้ปกครอง ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล
(ประธาน)

...
ดร.ภูเบศ พวงแก้ว
ทดสอบข้อความ
...
ผู้ปกครองเกษม ตรีอินทอง
ทดสอบข้อความ
...
ผู้ปกครองชนะ ศรีเพ็ญ
ทดสอบข้อความ
...
รศ.ดร.จินศักดิ์ สุรัคพิพรรธน์
ทดสอบข้อความ
...
ศาสนาจารย์พรชัย บัญชาสวรรค์
ทดสอบข้อความ
...
นายสมชัย ศิริสุจินต์
ทดสอบข้อความ
...
ศาสนาจารย์ ดร.สมาน มากสุข
ทดสอบข้อความ
...
ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา
ทดสอบข้อความ