สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

1) เพื่อเป็นพยานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์
2) เพื่อให้ปรัชญาชีวิตสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
3) เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพของตน ทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นพลเมืองดีรับใช้สังคมและประเทศไทยชาติ
4) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษา


โครงสร้างการบริหารสถาบันการศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ
...

สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 26 แห่ง ดังนี้

1). โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  (BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE)
2). โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา  (KHOON CHAE CHRISTIAN WITAYA SCHOOL)
3). โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  (KENNETH MACKENZIE SCHOOL)
4). โรงเรียนเจริญราษฎร์  (CHAROENRASDR SCHOOL)
5). โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  (CHIANGRAI VIDTHAYAKHOME SCHOOL)
6). โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน  (THE CHIANGMAI CHRISTIAN SCHOOL)
7). โรงเรียนดาราวิทยาลัย  (DARA ACADEMY)
8). โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  (TRANG CHRISTIANSUKSA SCHOOL)
9). โรงเรียนน่านคริสเตียน  (NAN CHRISTIAN SCHOOL)
10). โรงเรียนบำรุงวิทยา  (BAMRUNG WITTAYA SCHOOL)
11). โรงเรียนปกรณ์พิทยา  (PAKORNPITTAYA SCHOOL)
12). โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  (THE PRINCE ROYAL’S COLLEGE)
13). โรงเรียนผดุงราษฎร์  (PADOONGRASDRA SCHOOL)
14). โรงเรียนเยนเฮส์เม็มโมเรียล  (JANE HAYS MEMORIAL SCHOOL)
15). โรงเรียนรังษีวิทยา  (RANGSEE VITTAYA SCHOOL)
16). โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  (WATTANA WITTAYA ACADEMY)
17). โรงเรียนวิชชานารี  (VIJJANARI SCHOOL)
18). โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  (SRITHAMMARAT SUKSA SCHOOL)
19). โรงเรียนสว่างวิทยา  (SAWANGWITTAYA SCHOOL)
20). โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา  (SAHACHRISTIANSUKSA)
21). โรงเรียนสหบำรุงวิทยา  (SAHABUMRUNG WITTAYA SCHOOL)
22). โรงเรียนสัจจพิทยา  (SAJJAPITTAYA SCHOOL (THE LOYAL SCHOOL))
23). โรงเรียนสืบนทีธรรม  (SUEBNATHITAM SCHOOL)
24). โรงเรียนสุริยวงค์  (SURIYAWONGSE)
25). โรงเรียนอรุณประดิษฐ  (AROONPRADIT SCHOOL)
26). โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา  (UDON CHRISTIAN SCHOOL)
สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

...
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://www.bcc.ac.th/2019/index.html
  Facebook : https://www.facebook.com/BCClive1852/
  เลขที่ 35 ถนนประมวญ สีลม กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ 02-6371852 โทรสาร 02-6379399,02-6379299
  อีเมล: [email protected]2

...
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา

KHOON CHAE CHRISTIAN WITAYA SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://kccw.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา-1747532051969643/
  เลขที่ 388 หมู่ 1 ถนนเทศบาล 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
  โทรศัพท์ 038-201265 โทรสาร 038-742308
  อีเมล: [email protected]3

...
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี

KENNETH MACKENZIE SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Facebook : https://www.facebook.com/kennethmackenzieschool/
  เลขที่ 344 ถนนเจริญประเทศ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
  โทรศัพท์ 054-217762 , 054-225905 โทรสาร 054-2259054

...
โรงเรียนเจริญราษฎร์

CHAROENRASDR SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://www.crschool.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/charoenrasdr/
  เลขที่ 1/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
  โทรศัพท์ 054-51105 โทรสาร 054-6263045

...
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

CHIANGRAI VIDTHAYAKHOME SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://www.cvk.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.cvk/
  เลขที่ 52, 108 ถนน อุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
  โทรศัพท์ 053-711320,053-712819 โทรสาร 053-717638
  อีเมล: [email protected]6

...
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

THE CHIANGMAI CHRISTIAN SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.cmc.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/cmchristianschool/
  เลขที่ 19 ตาบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 0-5324-1503 โทรสาร 0-5330-2033
  อีเมล: [email protected]7

...
โรงเรียนดาราวิทยาลัย

DARA ACADEMY

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://sites.google.com/web1.dara.ac.th/dara2020
  Facebook : https://www.facebook.com/pagedara/
  เลขที่ 196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 053-241039,053-248069-70 โทรสาร 053-249152
  อีเมล: [email protected]8

...
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

TRANG CHRISTIANSUKSA SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://tcs.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/tcsschooltrang/
  เลขที่ 209 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
  โทรศัพท์ 075-218171 โทรสาร 075-230199
  อีเมล: [email protected]9

...
โรงเรียนน่านคริสเตียน

NAN CHRISTIAN SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://ncs.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/ncs.ac.th/
  เลขที่ 82 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
  โทรศัพท์/โทรสาร 054-71030610

...
โรงเรียนบำรุงวิทยา

BAMRUNG WITTAYA SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://www.bws.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/BamrungWittaya/
  เลขที่ 78, 175 ถนน 25 มกรา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม11

...
โรงเรียนปกรณ์พิทยา

PAKORNPITTAYA SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://84170005.thaischool.in.th/
  เลขที่ 25 ซอย 11 – 12 ถนนบารุงราษฎร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ 077-311072 โทรสาร 077-24247212

...
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

THE PRINCE ROYAL’S COLLEGE

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.prc.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/PRCUpdate/posts/1398420503611811/
  เลขที่ 117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 053-242550,242038,242016 โทรสาร 053-306415,306509
  อีเมล: [email protected]13

...
โรงเรียนผดุงราษฎร์

PADOONGRASDRA SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://pr.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/prsfanpage/
  เลขที่ 32 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ 055-304150 โทรสาร 055-21308414

...
โรงเรียนเยนเฮส์เม็มโมเรียล

JANE HAYS MEMORIAL SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Facebook : https://www.facebook.com/JaneHaysMemory/
  เลขที่ 2 ซอยสว่าง ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร15

...
โรงเรียนรังษีวิทยา

RANGSEE VITTAYA SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://rsv.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/Page.RSV
  เลขที่ 262 หมู่ 9 ถนนโชตนา ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
  โทรศัทพ์ 053-383124-7, 382054 โทรสาร 053-382352, 38205316

...
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

WATTANA WITTAYA ACADEMY

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.wattana.ac.th/wwa/
  Facebook : https://www.facebook.com/wwa1874/
  เลขที่ 67 ซอยวัฒนา ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ 02-2547991-5 โทรสาร 02-2547997
  อีเมล: [email protected]17

...
โรงเรียนวิชชานารี

VIJJANARI SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://www.vns.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/LampangVijjanariSchool/
  เลขที่ 176 ถนนเจริญประเทศ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  โทรศัพท์ 0-543-508-11 โทรสาร 0-543-131-6818

...
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

SRITHAMMARAT SUKSA SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://www.sss.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/SrithammaratsuksaSchool/
  เลขที่ 1 ถนนราชดาเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
  โทรศัพท์ 075-356565,075-344030 โทรสาร 075-300055
  อีเมล: [email protected]19

...
โรงเรียนสว่างวิทยา

SAWANGWITTAYA SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://sww225.blogspot.com/
  Facebook : https://www.facebook.com/โรงเรียนสว่างวิทยา-มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย-107041299334551/
  เลขที่ 225 ถนนราชดำริห์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034-241547 โทรสาร 034-218704
  อีเมล: [email protected]20

...
โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา

Sahachristiansuksa

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.scs.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสหคริสเตียน-108013568011990/
  เลขที่ 444 หมู่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
  โทรศัพท์ 034-68800521

...
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา

SAHABUMRUNG WITTAYA SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.sbschool.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/sbschool.ac.th/
  เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
  โทรศัพท์ 034-238458 โทรสาร 034-238458
  อีเมล: [email protected]22

...
โรงเรียนสัจจพิทยา

SAJJAPITTAYA SCHOOL (THE LOYAL SCHOOL)

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://www.sajja.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/sajjaschool1919/
  เลขที่ 274 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500
  โทรศัพท์ 02-2340003 โทรสาร 02-2332848
  อีเมล: [email protected]23

...
โรงเรียนสืบนทีธรรม

SUEBNATHITAM SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://sntcm.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/www.sntcm.ac.th/
  เลขที่ 35 หมู่ 13 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
  โทรศัพท์ 053-124266 โทรสาร 053-124379
  อีเมล: [email protected]24

...
โรงเรียนสุริยวงค์

SURIYAWONGSE

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://www.suriyawongse.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/suriyawongseschool/
  เลขที่ 49 ถนนก้อนทอง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี25

...
โรงเรียนอรุณประดิษฐ

AROONPRADIT SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://aroonpradit.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/Tairomnonsee/
  เลขที่ 51 ถนนชีสระอินทร์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
  โทรศัพท์ 032-425371 โทรสาร 032-427871
  อีเมล: [email protected]26

...
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา

UDON CHRISTIAN SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://www.ucs.ac.th/new/
  Facebook : https://www.facebook.com/UdonChristianSuksa/
  เลขที่ 229/1 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  โทรศัพท์ 042-242201,042-240886 โทรสาร 042-240886
  อีเมล: [email protected]