สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

1) เพื่อเป็นพยานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์
2) เพื่อให้ปรัชญาชีวิตสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
3) เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพของตน ทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นพลเมืองดีรับใช้สังคมและประเทศไทยชาติ
4) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษา
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

...
มหาวิทยาลัยพายัพ

BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.payap.ac.th/_public/
  Facebook : https://www.facebook.com/pyuofficial/
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 053-851478-86 โทรสาร 053-241983...
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

KHOON CHAE CHRISTIAN WITAYA SCHOOL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.christian.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/AdmissionCUT/
  เลขที่ 144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( ตู้ ปณ.33 ปณจ. นครปฐม 73000)
  โทรศัพท์ 034-229480-7 โทรสาร 034-229499
  อีเมล: [email protected]