สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

1) เพื่อเป็นพยานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์
2) เพื่อให้ปรัชญาชีวิตสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
3) เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพของตน ทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นพลเมืองดีรับใช้สังคมและประเทศไทยชาติ
4) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษา
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

...
มหาวิทยาลัยพายัพ

Payap University

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.payap.ac.th/_public/
  Facebook : https://www.facebook.com/pyuofficial/
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 053-851478-86 โทรสาร 053-241983...
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Christian University of Thailand

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.christian.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/AdmissionCUT/
  เลขที่ 144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034-388555 โทรสาร 034-274500
  อีเมล: https://www.christian.ac.th/