พันธกิจการแพทย์
พันธกิจการแพทย์

  มีหน้าที่หลักในการให้การบาบัดรักษาพยาบาลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อเป็นพยานของพระเยซูคริสต์


วัตถุประสงค์ของพันธกิจการแพทย์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1. ให้การบำบัดรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องการเจ็บป่วยทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณแก่บุคคลทั่วไป
2. พัฒนาสถาบันให้มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริการรักษาพยาบาล
3. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพสมบูรณ์ และพบสันติสุขในพระเยซูคริสต์
4. ประสานงาน และร่วมมือกับคริสตจักรภาค หน่วยงาน และสถาบันของมูลนิธิฯ ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่บุคลากรอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
5. จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในท้องที่ที่มีความต้องการ


โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลสภาคริสตจักรในประเทศไทย
...


กรรมการพันธกิจการแพทย์
(วาระการทำงาน 1 พฤษภาคม ค.ศ.2023 – 30 เมษายน ค.ศ.2026


...
-
(ประธาน)

...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
-
ทดสอบข้อความ
...
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ทดสอบข้อความ


  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารสำนักงานพันธกิจการแพทย์