พันธกิจการแพทย์
พันธกิจการแพทย์

  มีหน้าที่หลักในการให้การบาบัดรักษาพยาบาลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อเป็นพยานของพระเยซูคริสต์


วัตถุประสงค์ของพันธกิจการแพทย์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1. ให้การบำบัดรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องการเจ็บป่วยทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณแก่บุคคลทั่วไป
2. พัฒนาสถาบันให้มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริการรักษาพยาบาล
3. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพสมบูรณ์ และพบสันติสุขในพระเยซูคริสต์
4. ประสานงาน และร่วมมือกับคริสตจักรภาค หน่วยงาน และสถาบันของมูลนิธิฯ ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่บุคลากรอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
5. จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในท้องที่ที่มีความต้องการ


โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลสภาคริสตจักรในประเทศไทย
...


กรรมการพันธกิจการแพทย์
(วาระการทำงาน 1 พฤษภาคม 2019 – 30 เมษายน 2023)


...
ผู้ปกครอง นพ.ประวิง เอื้อนนทัช
(ประธาน)

...
ผู้ปกครอง นพ.วีรยุทธ นันท์รุ่งโรจน์
ทดสอบข้อความ
...
ศาสนาจารย์ ดร.ศักดิ์ศิษฎ์ ม่วงศักดิ์
ทดสอบข้อความ
...
ศาสนาจารย์เสกสรร ศรีจำรัส
ทดสอบข้อความ
...
นายแพทย์จิราวุฒิ วีระเศรษฐ์ศิริ
ทดสอบข้อความ
...
นายแพทย์วิโรจน์ ดิเรกสถาพร
ทดสอบข้อความ
...
มัคนายกพนิดา ศรีทองไท
ทดสอบข้อความ
...
ผู้ปกครอง นพ.มาโนช เล้าวงค์
ทดสอบข้อความ
...
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ทดสอบข้อความ


  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารสำนักงานพันธกิจการแพทย์